» O NAS 
- REGULAMIN BIBLIOTEKI
» KLUB MŁODEGO PISARZA 
» CZYTELNIA I ZBIORY 
» DARMOWE PODRĘCZNIKI 
- WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2018/2019
- REGULAMIN DARMOWE PODRĘCZNIKI
» PRACOWNIA KOMPUTEROWA - ICIM 
» GALERIA FOTO 
» GALERIA NA PIĘTRZE 
- ARCHIWUM GALERII NA PIĘTRZE
» KONTAKT 
» LINKI 
» CZASOPISMO POŁAMANY DŁUGOPIS 
» UWAGA KONKURSY! 
- ARCHIWUM
» 14. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY SPORT W SZAROŚCI 2019 

 
     
 
   
   » DARMOWE PODRĘCZNIKI  » REGULAMIN DARMOWE PODRĘCZNIKI

Szczegółowe warunki korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych
w Gimnazjum w Sierakowie
im. A. O. Przyjmy-Przyjemskiego


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa prawna
Art. 22 ak Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Przedmiot Regulaminu
1.    Niniejsze „Szczegółowe warunki korzystania z darmowych podręczników”, zwane dalej „Regulaminem”, regulują:
a.    zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych,
b.    postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych,
c.    tryb przyjęcia podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na stan szkoły.
2.    Każdy uczeń i rodzic powinien zaznajomić się z Regulaminem.
3.    Udostępnianie podręczników i materiałów edukacyjnych podlega rejestracji   na elektronicznej karcie czytelnika – ucznia.
4.    Udostępnianie materiałów ćwiczeniowych podlega rejestracji i potwierdzenia odbioru w „Skoroszycie materiałów ćwiczeniowych”.

Słowniczek

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
Szkoła – Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie, ul. Przyjemskiego 35, 63-900 Rawicz.
Biblioteka – biblioteka szkolna.
Uczeń – uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.
Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik.
Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwaleniu wiadomości i umiejętności.

ROZDZIAŁ II
ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne.
2. Biblioteka nieodpłatnie:
– wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową,
– zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną,
- przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku ich zwrotu.
3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiału edukacyjnego i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
4. Biblioteka prowadzi ewidencję zgromadzonych podręczników i materiałów edukacyjnych w elektronicznej księdze inwentarzowej „Darmowe podręczniki”.
5. Biblioteka prowadzi ewidencję materiałów ćwiczeniowych w „Skoroszycie materiałów ćwiczeniowych”.

ROZDZIAŁ III
PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

1. Podręczniki i materiały edukacyjne stanowią własność Szkoły i podlegają ewidencji ilościowej i wartościowej.
2. Podręczniki przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum  3 lat.

ROZDZIAŁ IV
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Okres trwania wypożyczenia
1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego.
2. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, a termin ich zwrotu ustala w każdym roku biblioteka w porozumieniu z Dyrektorem.
4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.
5. Zwrot podręczników i materiałów edukacyjnych dokumentowany jest na karcie czytelnika i świadczy o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.
6. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.

Procedura wypożyczania podręcznika
1. Na początku roku szkolnego bibliotekarz ustala na podstawie dokumentacji szkolnej uczniów, którym przysługuje darmowy podręcznik.
2. Wychowawca klasy wraz z uczniami zgłasza się do biblioteki szkolnej, gdzie następuje wypożyczenie podręczników dokumentowane na kartach czytelników.
3. Podręczniki uczniowie zwracają do biblioteki szkolnej nie później niż tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.

Zmiana Szkoły
1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne.

ROZDZIAŁ V
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem
1. Przez cały okres użytkowania podręczników i materiałów edukacyjnych uczeń dba o właściwe ich zabezpieczenie i  obłożenie w okładki chroniące przed zniszczeniem i zabrudzeniem.
2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych oprócz umieszczenia w przeznaczonej do tego rubryce swojego imienia            i nazwiska, klasy i roku szkolnego, w którym użytkuje podręcznik i materiał edukacyjny.

Uszkodzenie,  zniszczenie podręcznika
1. Przez uszkodzenie podręcznika rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
2. Na żądanie wychowawcy lub bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.
3. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek, zniszczenie płyty CD oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

 Zakres odpowiedzialności
1. Uczeń i rodzic ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych,  nieujawnionych  w chwili wypożyczenia.
2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego uczeń zobowiązany jest go odkupić lub zwrócić jego wartość.  

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom niniejszego Regulaminu na każde ich życzenie.
3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a uczniem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od roku szkolnego 2015/2016. 
     
   
 
licznik odwiedzin - 24805800        Gimnazjum w Sierakowie | mapa strony | © 2015
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS